Apple of my eye nghĩa là gì?

0
373
Apple of my eye nghĩa là gì?

Apple of my eye nghĩa là gì?

the apple of my eye: với nghĩa là yêu thương, trân trọng, cực cưng, người được yêu thích

Apple of my eye nghĩa là gì?

Ví dụ với cụm từ ”the apple of my eye”

She’s the apple of my eye.
–>Cô ấy là người mà tôi yêu thương trân trọng nhất.
You are the apple of my eye
–>Em là người anh yêu nhất
You ‘re the apple of my eye.
–>Em là cục cưng của anh.
She’s the apple of my eye.
–>Cô ấy là người tôi thích.

Một số cụm từ khác tương đồng nghĩa:

You are the happiness of my life.
–>Em là hạnh phúc của đời anh.
You are the lifeblood of my life.
–>Bạn là nguồn sống của cuộc đời tôi.
You are the love of my life.
–>Em là tình yêu của cuộc đời anh.
You are the man of my life.
–>Anh chính là người đàn ông của đời em.
You are the prince of my heart.
–>Anh là hoàng tử của lòng em.
You are the love of my life.
–>Bạn chính là tình yêu của đời tôi.
You are the anchor of my soul.
–>Bạn là chỗ dựa của lòng tôi.
You are the best of my life.
–>Bạn là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.
You are the light of my life.
–>Mẹ là ánh sáng đời con.
You are the rest of my life.
–>Anh là nửa cuộc đời còn lại của em.
you are the love of my life
–>bạn là tinh yêu của đời tôi
You are the anchorage of my hope.
–>Con là niềm hy vọng của mẹ.
I hope you are the stay of my mother’s old age.
–>Tôi hy vọng ông sẽ là chỗ nương tựa của mẹ tôi lúc về già.

Xem thêm:   Up in the air là gì?