An unusual opportunity you have had

0
351
write a paragraph about an unusual opportunity you have had

In about 140 words, write a paragraph about an unusual opportunity you have had.

Seldom does one have opportunity of seeing a fight between a tiger and a crocodile. I, however, had this opportunity one day when I went with my father into a forest in search of some wild plants.

I had never been to a forest before. Therefore, whatever I saw in the forest interested me greatly. I looked ạt the rich vegetation all round as well as the variety of colourful flowers and birds, large and small. I saw the activity of some of the wild creatures, such as snakes,  squirrels and insects. Occasionally, I heard the cry of some strange animal in pain, perhaps while being eaten by a larger animal. I also heard some rustling noises in the undergrowth; but I was not afraid of all these.Such things, I knew, were natural to the forest.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn về một cơ hội bất thường mà bạn đã có.

Ít khi người ta có cơ hội chứng kiến ​​cuộc chiến giữa hổ và cá sấu. Tuy nhiên, tôi đã có cơ hội này vào một ngày nọ khi tôi đi cùng cha vào một khu rừng để tìm kiếm một số loài thực vật hoang dã.

Tôi chưa bao giờ đến một khu rừng trước đây. Vì vậy, bất cứ điều gì tôi nhìn thấy trong rừng đều khiến tôi vô cùng hứng thú. Tôi đã nhìn thấy những thảm thực vật phong phú xung quanh cũng như nhiều loại hoa và chim đủ màu sắc lớn nhỏ khác nhau. Tôi đã thấy hoạt động của một số sinh vật hoang dã, chẳng hạn như rắn, sóc và côn trùng. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của một con vật lạ nào đó, có lẽ là khi bị một con vật lớn hơn ăn thịt. Tôi cũng nghe thấy một số tiếng động sột soạt trong bụi cây; nhưng tôi không sợ tất cả những điều này, tôi biết những thứ đó là tự nhiên của rừng.

Xem thêm:   The reason agriculture is important in the world of today