An accident I have witnessed

0
429
an accident I have witnessed

In about 140 words, write a paragraph about an accident I have witnessed.

One rainy day last year, while I was returning homefrom Mersing, a town in the east  coast of Malaysia, I witnessed an accident which I shall never forget. I was returning home in my father’s car. In the distance there was a narrow bridge. A lorry was coming  from the opposite direction. The  driver of the small car lost control of the car which  skidded and plunged into the swollen river. When we arrived at the bridge, we were touched deeply by what we saw. Two children were struggling in the river and we could  do nothing to save them. Their mother, as we came to know later, was at the bottom of  the river, trapped in the car, and they were swept away by the rush of the current and drowned. It was indeed a very touching scene and I shall never forget this day.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn kể về một vụ tai nạn mà em đã chứng kiến.

Vào một ngày mưa năm ngoái, khi tôi đang trở về nhà từ Mersing, một thị trấn ở bờ biển phía đông Malaysia, tôi đã chứng kiến một vụ tai nạn mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi đang trở về nhà trên xe của cha tôi. Xa xa có một cây cầu hẹp. Một chiếc xe tải đang đến từ hướng ngược lại. Tài xế ô tô nhỏ mất lái lao xuống sông lao xuống vực. Khi đến cây cầu, chúng tôi vô cùng xúc động trước những gì mình nhìn thấy. Hai đứa trẻ đang vật lộn dưới sông và chúng tôi không thể làm gì để cứu chúng. Mẹ của họ, như chúng tôi biết sau đó, đang ở dưới đáy sông, bị mắc kẹt trong ô tô, và họ bị cuốn theo dòng nước xiết và chết đuối. Đó quả thực là một cảnh tượng rất cảm động và tôi sẽ không bao giờ quên ngày này.

Xem thêm:   Write a paragraph about what life in the city is like