A storm in a teacup nghĩa là gì?

0
293
A storm in a teacup nghĩa là gì

‘a storm in a teacup’ có nghĩa là việc bé xé ra to, việc nhỏ nhưng làm lớn chuyện, làm nghiêm trọng. Giống như câu trong Tiếng Việt “Chuyện nhỏ mà cứ làm ầm ĩ cả lên”

A storm in a teacup nghĩa là gì

Xem thêm ví dụ với cụm từ “a storm in a teacup”

Perhaps it is a storm in a teacup, still we must try and calm things down.
–>Có lẽ chuyện xảy ra là nhó mà làm ầm ĩ lên thôi, nhưng chúng ta vẫn phải cố dẹp êm nó đi.
A storm in a teacup
–>Một cơn bão trong một cái cốc
Don’t worry. It’s a storm in a teacup. Everyone will have forgotten about it by tomorrow.
–>Đừng có lo lắng. Nó là chuyện nhỏ mà làm nghiêm trọng thôi. Ngày mai, mọi người sẽ quên chuyện đó ngay.
Her walk reminded one of a ship in a storm.
–>Dáng đi của bà làm tôi liên tưởng đến một con tàu trong bão.
It’s a chance in a millennium.
–>Đó là cơ hội nghìn năm có một.
She is a storm in a teacup.
–>Cô ta thì việc không đâu cũng làm to chuyện.
But it was a storm in a teacup.
–>Nhưng nó là sự tức giận không đáng.
Both are trying to present the disagreement as a storm in a teacup
–>Cả hai đang cố gắng bày tỏ sự bất đồng theo cách chuyện nhỏ xé ra to
Don’t worry. It’s a storm in a teacup. Everyone will have forgotten about it by tomorrow.
–>Đừng lo. Chuyện không đâu vào đâu cũng làm ầm ĩ lên! Ngày mai là mọi người sẽ quên hết thôi.
A storm in a tea – cup.
–>Bé xé ra to.
A storm in a tea cup
–>Việc bé xé ra to

Xem thêm:   In a nutshell là gì?