A grain of salt là gì?

0
312
A grain of salt là gì
A grain of salt meanings

‘a grain of salt’: có nghĩa là hạt cát, nửa tin nửa ngờ…

A grain of salt là gì
A grain of salt meanings

Ví dụ với cụm từ “a grain of salt”

 1. She cooked without a grain of salt.
  –>Cô ấy nấu nướng mà chẳng dùng một hạt muối nào.
 2. Everybody took that story with a grain of salt.
  –>Mọi người đều tỏ thái độ hoài nghi về câu chuyện đó.
 3. Anything free should be taken with a grain of salt.
  –>Mọi thứ đều không mất tiền sẽ làm cho người ta nửa tin nửa ngờ.
 4. He doesn’t mean to deliberately mislead us, but what he says should be taken with a grain of salt.
  –>Hắn không có chủ tâm lừa dối chúng ta, nhưng những điều hắn nói làm người khác nửa tin nửa ngờ.
 5. It is not that there is not some truth to his stories, but they have to be taken with a grain of salt.
  –>Không phải là những câu chuyện của anh ấy không chứa đựng ít nhiều sự thật trong đó, nhưng họ không hoàn toàn tin tất cả các câu chuyện này.
 6. Take Something With A Grain Of Salt
  –>Có nghĩa là chỉ tin một phần của sự việc gì.
 7. We took his promises with a grain of salt.
  –>Chúng tôi ngờ vực những lời hứa của anh ta.
 8. I still took his story with a grain of salt.
  –>Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ câu chuyện của anh ta.
 9. I ‘ve read the article, which I take with a grain of salt.
  –>Tôi đã đọc bài báo mà tôi nửa tin nửa ngờ.
 10. What she says should be take with a grain of salt she tends to exaggerate.
  –>Những gì cô ấy nói phải coi lại cô ấy hay phóng đại lắm.
 11. You must take anything she says with a grain of salt. She doesn’t always tell the truth.
  –>Những gì cô ấy nói bạn phải cẩn thận tin một phần nào thôi. Cô ta không phải lúc nào cũng nói thật.
Xem thêm:   Take time off là gì?