10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 09

0
256

Speak up.
Hãy nói lớn lên.
One way or another, I’m going to go to the US.
Bằng cách này hay cách khác thì tôi cũng sẽ đi Mỹ.
What are you doing there?
Bạn đang làm gì ở đó thế?
Can’t stand it.
Không thể chịu được.
Stop it!
Thôi đi!
Keep your nose clean.
Đừng dây vào rắc rồi.
I like it very much.
Tôi rất thích nó.
Let’s face it.
Hãy chấp nhận đi.
I don’t plan for the future. I like to take life as it comes.
Tôi không có kế hoạch cho tương lai. Tôi thích cuộc đời đến đâu thì lo đến đó.
Tom still hasn’t made up with Alice.
Tom vẫn chưa làm lành với Alice.

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 05