10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 04

0
255

You are lucky to be back in touch with your buddies again.
Bạn thật là may mắn khi bắt liên lạc lại được với bạn thân của mình.
I’ll get back to you as soon as I can.
Tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.
The bigger the better.
Càng lớn càng tốt.
That’s a dirty lie.
Đó là một sự dối trá đê tiện.
Nothing else matters!
Những thứ khác không quan trọng!
Can I give you a call sometime next week?
Tôi có thể gọi cho anh lúc nào đó vào tuần tới được không?
I think he’ll be back on Monday, but I can’t say for sure.
Tôi nghĩ là thứ Hai anh ấy sẽ về, nhưng tôi không chắc chắn.
I had no choice other than to accept what he said.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều anh ta nói.
You idiot.
Đồ ngốc.
It is raining cats and dogs.
Trời mưa tầm tã.

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 09