10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 03

0
242

10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 03

You can go home early as long as you can finish all the work.

Anh có thể về nhà sớm miễn anh hoàn tất xong mọi việc.

As it comes!

Sao cũng được!

Don’t worry about that, I’m working on it.

Đừng lo về chuyện đó, tôi sẽ làm nó.

What an odd thing to say!

Nói (chuyện) gì mà kỳ cục!

Suck it and see.

Thử mới biết.

The meat is done now.

Giờ thì thịt chín rồi.

I am not easily coaxed into doing something that I think is wrong.

Tôi không dễ gì bị cám dỗ làm những việc mà tôi cho là sai.

Just calm down and gather your thoughts.

Cứ bình tĩnh tập trung suy nghĩ.

If there’s anything I can do, please don’t hesitate to call me.

Nếu tôi có thể làm gì, thì đừng ngại gọi cho tôi nhé.

Believe it or not, it finally happened – I’m engaged!

Tin hay không thì cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra – Em đã đính hôn!

 

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 01