10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 02

0
298

10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 02

I haven’t seen you for a while. How have you been?

Lâu rồi tôi không gặp bạn. Dạo này bạn thế nào?

That sounds not bad at all.

Nghe cũng được đấy chứ.

That’s the limit!

Đủ rồi đấy!

Are you oldest or youngest in your family?

Bạn là con cả hay con út trong gia đình?

I work hard, and I think I deserve to be well paid.

Tôi làm việc chăm chỉ, và tôi nghĩ là tôi xứng đáng được trả lương cao.

It’s all the same to me.

Tôi thì sao cũng được.

Be good!

Ngoan nha!

Get out of my sight.

Đi cho khuất mắt tao.

It’s enough.

Đủ rồi.

Take whatever measures you consider best.

Cứ dùng bất kỳ biện pháp nào mà bạn cho là tốt nhất.

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 04